KEPENTINGAN KULAT DALAM EKOSISTEM HUTAN

Kulat ialah organisma yang tidak aktif bergerak sepertihaiwan atau bersifat autotrofik seperti tumbuhan. Sehinggapertengahan abad ke-20, kulat telah dianggap sebagaitumbuhan peringkat rendah tanpa klorofil. Kemudian, secaraberansur-ansur, kajian jelas menunjukkan bahawa kulat berbezadaripada tumbuhan. Namun begitu, asal usul kulat masih tidakdapat dipastikan dalam tempoh bertahun-tahun.
Pada akhir abad ke-20, pelbagai teknik telah dikembangkan untuk menjelaskan hubungan antara
kepelbagaian organisma berdasarkan urutan nukleotida DNA atau urutan asid amino protein (analisis
molekul filogenetik). Hasil daripada perkembangan teknologi ini berjaya membuktikan bahawa kulat mempunyai kaitan yang rapat dengan haiwan dan telah dikelaskan bersama sebagai Opisthokonta, termasuklah beberapa organisma unisel/satu sel yang lain.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: DARIPADA FRIM

PENEROKAAN DAN PERKEMBANGAN ANGKASA

KUALA LUMPUR, 5 Mei 2017 – Program bicara khas bersempenadengan penganjuran Persidangan Antarabangsa SainsAngkasa dan Komunikasi 2017 (IconSpace2017) dianjurkanoleh Pusat Sains Angkasa, Institut Perubahan Iklim, UniversitiKebangsaan Malaysia (UKM) di Planetarium Negara Kuala Lumpur.Program ini diadakan sebagai medium penyebaran ilmu danmaklumat terkini yang berkaitan dengan bidang angkasa kepadamasyarakat. Hal ini bertepatan dengan temanya, iaitu Penerokaandan Perkembangan Angkasa.
Program setengah hari ini dipengerusikan oleh penganjur, iaitu Dr. Teh Wai Leong, felo penyelidik Pusat Sains Angkasa (ANGKASA), UKM. Program ini menampilkan empat orang penyelidik tersohor dalam bidang sains angkasa dan kajian Antartika. Penyelidik ini ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Mazlan Othman (UKM), yang juga felo Akademi Sains Malaysia, Profesor Madya Dr. Wayan Suparta, felo penyelidik kanan ANGKASA (UKM) dan Dr. Zahra Bouya dari Biro Meteorologi Australia (BoM). Turut ditampilkan ialah saintis muda Malaysia, iaitu Nur Adlyka Ainul Annuar yang mengikuti pengajian kedoktoran di Universiti Durham, United Kingdom.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Lain-lain

DUNIA MEKANIK KUANTUM

Ibarat roda, sejarah perbincanganzaman tua berulang semula. SirIssac Newton terkenal dengan kajiancahayanya. Pada tahun 1704, Newtonmenghebahkan bahawa cahaya ialahpartikel (korpuskel), iaitu objek terkecilyang dapat dipisah-pisahkan (seolaholahmenyamai pendapat Democritus).Christian Hugen, sarjana laintidak bersetuju dengan pendapat ini.Menurut Christian Hugen, cahayaialah gelombang (ibarat tenaga yangwujud dalam bentuk gelombang yangberterusan). Walau bagaimanapun, padakali ini, pendapat Newton lebih diterimaramai (ibarat Democritus pula yangmenang). Kedudukan Newton juga tinggipada mata masyarakatnya.Hal ini berlarutan sehinggalahThomas Young mengesahkan bahawacahaya ialah gelombang, bukannyapartikel (tahun 1801 – tahun 1803)menerusi uji kajinya. Hasil uji kaji iniialah penemuan yang gilang-gemilang.Sejak itu, masyarakat sains menganggapperkara ini selesai.Cahaya memang berbentukgelombang. Pada pandanganmasyarakat umum juga begitu kerana ujikaji Young bersifat fizikal. Keputusannyadapat disaksikan dan dibuktikan, sertasangat meyakinkan dan konkrit. Dalamhal ini, jika laser permainan kanak-kanakdisuluh pada kad yang dipotong dengandua garisan berdekatan dengan pisautajam, deretan cahaya seperti dalamRajah 1 didapati. Pendapat ini seakanakanmenyamai pendapat Aristotle, iaitusesuatu yang analog, berterusan danbukan partikel.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Fizik

TIUB KARBON NANO BERSALUT EMAS MANGKIN HEBAT

Ciri unik yang ada pada emas,seperti tidak mengakis dan mempunyaikekonduksian elektrik dan haba yangtinggi, berguna dalam pembuatan perantielektronik. Aplikasi emas dalam bidangperubatan banyak digunakan dalambentuk nanopartikel.Hal ini dikatakan demikian keranabahan bersaiz nano dapat berfungsisebagai agen penghantaran dadah untukdisasarkan ke bahagian yang kecil dan terpencil, seperti sel yang ada dalam organ manusia, tanpa memberikan kesan sampingan kepada pesakit. Selain itu, bahan nano yang mempunyai saiz yang kecil mampu bertindak sebagai mangkin dalam pelbagai tindak balas
kimia.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Lain-lain

DENYUTAN MEDAN ELEKTRIK RAWAT LUKA

Antara faktor ini termasuklah usia,ketidakupayaan pembentukan darahbeku, tindak balas keradangan yanglemah, tidak dapat menghasilkan selbaharu dan pertumbuhan semula tisubaharu atau disebabkan oleh jangkitan.Masalah ini ditangani dengan carapenggunaan protein, dadah dan sitokin,seperti faktor transformasi pertumbuhan.Namun begitu, cara ini agak mahaldan banyak bergantung pada bahanterapeutik kimia.
Percetakan mikrolekatan ialahkaedah yang sangat berguna dalambeberapa aplikasi, seperti pencorakanmatriks ekstrasel bagi molekul lekatan sel untuk menggalakkan lekatan sel bagi pengumpulan sel, pertumbuhan dan bimbingan sel. Ketika proses ini berlaku, pengawalan gerakan sel amat penting untuk mengawal gerakan sel dari lokasi tertentu. Hal ini bertujuan untuk mempercepat penutupan luka dan
pertumbuhan semula tisu.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Lain-lain

PENGURUSAN SISA RADIOAKTIF PENTING

Di Malaysia, penggunaan sinaranmengion dalam apa-apa jua bidangtertakluk di bawah Akta PerlesenanTenaga Atom (1984) atau lebih dikenalisebagai Akta 304. Takrifan sisa radioaktifdalam Akta 304 ialah apa-apa jua sisayang mengandungi satu daripadatiga jenis bahan. Yang pertamanya,bahan radioaktif. Yang keduanya,bahan tercemar ketika penghasilan,penyimpanan atau penggunaan bahanradioaktif. Yang ketiganya, bahantercemar yang bersentuhan atau yangdisebabkan oleh sisa radioaktif. Olehsebab kewujudan kepelbagaian risikoyang boleh berpunca daripada sisaradioaktif ini, pengurusannya perlumenepati piawaian antarabangsa.
Secara amnya, pengurusan sisa radioaktif merangkumi perlindungan terhadap manusia dan alam sekitar.
Namun begitu, perkara utama yang sering dikemukakan ketika perbincangan tentang pengurusan sisa radioaktif ialah perlindungan terhadap generasi akan datang. Penyelidik di Malaysia juga dapat tidak lari daripada landasan prinsip ini untuk memastikan generasi akan datang tidak dibebankan dengan masalah penghasilan sisa radioaktif pada masa ini.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Lain-lain

PEMAKANAN SIHAT PESAKIT GOUT

Pada kebiasaannya, sendi yangterlibat ketika serangan gout ialah jaritangan atau kaki, lutut dan pergelangantangan. Walau bagaimanapun,tempat serangan gout antara setiapindividu tidak sama. Pendekatanrawatan penyakit gout adalah untukmenghilangkan rasa sakit danmengurangkan serangan gout berkalikali.
Secara biasanya, serangan gout boleh berkurang menerusi pengambilan ubat yang disarankan oleh doktor, serta mengawal pengambilan makanan yang boleh menyebabkan pesakit gout mendapat serangan gout semula.
Penyakit gout lebih berisiko pada lelaki, terutamanya yang berumur 35 tahun ke atas, mempunyai sejarah
keluarga yang menghidap penyakit gout, obesiti, berlebihan berat badan dan mengamalkan gaya hidup yang kurang sihat, seperti makan secara berlebihan, mengambil minuman beralkohol dan stres. Pengambilan makanan yang tinggi kandungan purin pada setiap hari juga mampu meningkatkan kandungan asid urik di dalam tubuh badan.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Lain-lain

KESEIMBANGAN WAU DI UDARA

Permainan wau atau layang-layangtidak begitu mudah untuk dikendalikanoleh pemain biasa. Pemain perlumemastikan keadaan angin sebelumcuba menerbangkan sekeping kertasyang diikat pada lidi buluh, iaitubusurnya. Setiap wau atau layanglayangmemerlukan gerakan angin yangberbeza-beza bergantung pada bentukdan jisim wau atau layang-layang.Wau atau layang-layang yangberjisim agak ringan memerlukan halajuangin yang perlahan. Secara lazimnya,wau atau layang-layang jenis ini direkadengan keperluan gerakan angin yangsederhana, iaitu antara 4 mph hingga10 mph. Kelajuan angin ini dapatdiukur secara praktikal, iaitu berasakedinginan angin yang menyapu muka.Secara amnya, kelajuan angin dengankelajuan antara 4 mph hingga 7 mphdapat menyebabkan bendera berkibarperlahan, manakala kelajuan anginantara 8 mph hingga 12 mph mampumenerbangkan daun daripada pokok.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Lain-lain

CAP JARI DALAM PEMBUKTIAN FORENSIK

Rabung geseran ini terbentukapabila fetus berusia antara 10 mingguhingga 13 minggu. Pembentukanrabung geseran sempurna ketika usiafetus di dalam kandungan, enam bulan.Corak ini unik bagi setiap individu dankekal selagi seseorang itu hidup. Halini membolehkan cap jari digunakansebagai pengenalan individu.Sistem identifikasi manusia secarasistematik mula dicipta oleh AlphonseBertillon pada tahun 1883. Sistem inidikenali sebagai sistem antropometriatau sistem bertillon. Kaedah inimenggunakan 11 jenis pengukuranpada tubuh badan individu, iaitu tinggi,lebar kepala, panjang kepala, lebar pipi,panjang telinga kanan, panjang kaki kiri,regangan (panjang badan daripada bahukiri ke jari tengah tangan kanan ketikatangan diangkat), panjang jari tengah,panjang jari kelengkeng kiri, panjangdada (ukuran panjang daripada torsosecara duduk) dan panjang hasta tangankiri (diambil daripada siku sehinggahujung jari tengah kiri).Bagi tujuan rekod, penguatkuasa undang-undang menciptaarkib maklumat penjenayah yangmengandungi ukuran antropometri, mukapenuh dan profil gambar pelaku.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Lain-lain

EKSTRAK PUCUK CEMPERAI RAWAT AIR

Oleh sebab itu, bagi mengurangkankos rawatan dan bayaran bil yang tinggi,pihak penyedia perkhidmatan rawatandan penyaluran sumber air bersihterpaksa menggunakan kaedah rawatankonvensional, iaitu rawatan denganmenggunakan bahan kimia sebagaibahan utama. Bahan kimia utama yangdigunakan dalam rawatan air secarakonvensional ialah bahan kimia yangberasaskan logam berat, iaitu aluminiumdan ferum.
Secara biasanya, bahan kimia ini digunakan sebagai koagulan dalam rawatan air. Koagulan ialah agen yang
sangat penting untuk mengkoagulasikan pepejal terampai atau terlarut yang terkandung di dalam air.
Koagulasi ialah proses penyatuan kelodak halus yang terapung dan terlarut di dalam air mentah, menjadi kepulan yang lebih besar sehingga menjadi lebih berat dan berupaya termendap ke dasar tangki
rawatan. Menerusi kaedah ini, air mentah bebas daripada kelodak dan logam berat yang biasanya terlekat pada kelodak halus. Penggunaan bahan kimia menyebabkan sisa bahan kimia tertinggal di dalam air dan tiba kepada pengguna. Potensi untuk bahan kimia melebihi kepekatan piawaian yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu 0.2 mg/L, amat tinggi.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Lain-lain