PENGURUSAN SISA RADIOAKTIF PENTING

Di Malaysia, penggunaan sinaranmengion dalam apa-apa jua bidangtertakluk di bawah Akta PerlesenanTenaga Atom (1984) atau lebih dikenalisebagai Akta 304. Takrifan sisa radioaktifdalam Akta 304 ialah apa-apa jua sisayang mengandungi satu daripadatiga jenis bahan. Yang pertamanya,bahan radioaktif. Yang keduanya,bahan tercemar ketika penghasilan,penyimpanan atau penggunaan bahanradioaktif. Yang ketiganya, bahantercemar yang bersentuhan atau yangdisebabkan oleh sisa radioaktif. Olehsebab kewujudan kepelbagaian risikoyang boleh berpunca daripada sisaradioaktif ini, pengurusannya perlumenepati piawaian antarabangsa.
Secara amnya, pengurusan sisa radioaktif merangkumi perlindungan terhadap manusia dan alam sekitar.
Namun begitu, perkara utama yang sering dikemukakan ketika perbincangan tentang pengurusan sisa radioaktif ialah perlindungan terhadap generasi akan datang. Penyelidik di Malaysia juga dapat tidak lari daripada landasan prinsip ini untuk memastikan generasi akan datang tidak dibebankan dengan masalah penghasilan sisa radioaktif pada masa ini.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Lain-lain

PEMAKANAN SIHAT PESAKIT GOUT

Pada kebiasaannya, sendi yangterlibat ketika serangan gout ialah jaritangan atau kaki, lutut dan pergelangantangan. Walau bagaimanapun,tempat serangan gout antara setiapindividu tidak sama. Pendekatanrawatan penyakit gout adalah untukmenghilangkan rasa sakit danmengurangkan serangan gout berkalikali.
Secara biasanya, serangan gout boleh berkurang menerusi pengambilan ubat yang disarankan oleh doktor, serta mengawal pengambilan makanan yang boleh menyebabkan pesakit gout mendapat serangan gout semula.
Penyakit gout lebih berisiko pada lelaki, terutamanya yang berumur 35 tahun ke atas, mempunyai sejarah
keluarga yang menghidap penyakit gout, obesiti, berlebihan berat badan dan mengamalkan gaya hidup yang kurang sihat, seperti makan secara berlebihan, mengambil minuman beralkohol dan stres. Pengambilan makanan yang tinggi kandungan purin pada setiap hari juga mampu meningkatkan kandungan asid urik di dalam tubuh badan.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Lain-lain

KESEIMBANGAN WAU DI UDARA

Permainan wau atau layang-layangtidak begitu mudah untuk dikendalikanoleh pemain biasa. Pemain perlumemastikan keadaan angin sebelumcuba menerbangkan sekeping kertasyang diikat pada lidi buluh, iaitubusurnya. Setiap wau atau layanglayangmemerlukan gerakan angin yangberbeza-beza bergantung pada bentukdan jisim wau atau layang-layang.Wau atau layang-layang yangberjisim agak ringan memerlukan halajuangin yang perlahan. Secara lazimnya,wau atau layang-layang jenis ini direkadengan keperluan gerakan angin yangsederhana, iaitu antara 4 mph hingga10 mph. Kelajuan angin ini dapatdiukur secara praktikal, iaitu berasakedinginan angin yang menyapu muka.Secara amnya, kelajuan angin dengankelajuan antara 4 mph hingga 7 mphdapat menyebabkan bendera berkibarperlahan, manakala kelajuan anginantara 8 mph hingga 12 mph mampumenerbangkan daun daripada pokok.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Lain-lain

CAP JARI DALAM PEMBUKTIAN FORENSIK

Rabung geseran ini terbentukapabila fetus berusia antara 10 mingguhingga 13 minggu. Pembentukanrabung geseran sempurna ketika usiafetus di dalam kandungan, enam bulan.Corak ini unik bagi setiap individu dankekal selagi seseorang itu hidup. Halini membolehkan cap jari digunakansebagai pengenalan individu.Sistem identifikasi manusia secarasistematik mula dicipta oleh AlphonseBertillon pada tahun 1883. Sistem inidikenali sebagai sistem antropometriatau sistem bertillon. Kaedah inimenggunakan 11 jenis pengukuranpada tubuh badan individu, iaitu tinggi,lebar kepala, panjang kepala, lebar pipi,panjang telinga kanan, panjang kaki kiri,regangan (panjang badan daripada bahukiri ke jari tengah tangan kanan ketikatangan diangkat), panjang jari tengah,panjang jari kelengkeng kiri, panjangdada (ukuran panjang daripada torsosecara duduk) dan panjang hasta tangankiri (diambil daripada siku sehinggahujung jari tengah kiri).Bagi tujuan rekod, penguatkuasa undang-undang menciptaarkib maklumat penjenayah yangmengandungi ukuran antropometri, mukapenuh dan profil gambar pelaku.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Lain-lain

EKSTRAK PUCUK CEMPERAI RAWAT AIR

Oleh sebab itu, bagi mengurangkankos rawatan dan bayaran bil yang tinggi,pihak penyedia perkhidmatan rawatandan penyaluran sumber air bersihterpaksa menggunakan kaedah rawatankonvensional, iaitu rawatan denganmenggunakan bahan kimia sebagaibahan utama. Bahan kimia utama yangdigunakan dalam rawatan air secarakonvensional ialah bahan kimia yangberasaskan logam berat, iaitu aluminiumdan ferum.
Secara biasanya, bahan kimia ini digunakan sebagai koagulan dalam rawatan air. Koagulan ialah agen yang
sangat penting untuk mengkoagulasikan pepejal terampai atau terlarut yang terkandung di dalam air.
Koagulasi ialah proses penyatuan kelodak halus yang terapung dan terlarut di dalam air mentah, menjadi kepulan yang lebih besar sehingga menjadi lebih berat dan berupaya termendap ke dasar tangki
rawatan. Menerusi kaedah ini, air mentah bebas daripada kelodak dan logam berat yang biasanya terlekat pada kelodak halus. Penggunaan bahan kimia menyebabkan sisa bahan kimia tertinggal di dalam air dan tiba kepada pengguna. Potensi untuk bahan kimia melebihi kepekatan piawaian yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu 0.2 mg/L, amat tinggi.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Lain-lain

PEMBACAAN BERCETAK ATAU DIGITAL?

Paparan e-dakwat atau e-kertas yangmirip dengan kertas asli memberikankeselesaan kepada pembaca dari segioptik. Hal ini dikatakan demikian keranae-dakwat tidak menggunakan cahayalatar seperti yang digunakan apabilamenggunakan skrin paparan hablurcecair (LCD). E-dakwat menyerapcahaya yang ada di sekitarnya. Kemudian, skrinnya memantulkan cahaya ini kepada mata untuk membolehkan seseorang itu membaca. Menurut pihak E Ink, kemudahan ini mampu mengurangkan keletihan mata hingga 40 % berbanding dengan penggunaan LCD.
Dari segi pigmentasi pada skrin pula, teknologi dakwat elektronik menggunakan sistem dua pigmen. Dakwat istimewa ini terdiri daripada berjuta-juta mikrokapsul sehalus diameter rambut. Setiap mikrokapsul memiliki partikel putih yang bercas positif dan partikel hitam yang bercas negatif, yang berapungan dalam cecair cerah. Apabila medan elektrik dikenakan kepada cecair ini, partikel putih dan partikel hitam bertindak balas untuk memberikan paparan tulisan pada skrin.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Lain-lain

PENERBITAN BERCETAK KEKAL RELEVAN

Teknologi ialah kaedah yang dapat membantu atau memudahkansesuatu perkara. Dalam dunia pembacaan, teknologi diperlukanuntuk membantu memudahkan pembacaan, bukan sebaliknya. Jikateknologi yang ada menyebabkan ketidakselesaan dan kemudaratan,apatah lagi kerosakan organ tertentu, seperti mata, teknologi inibukanlah suatu yang baik.
Secara hakikatnya, tiada teknologi yang benar-benar sempurna.Semua teknologi perlu terus berevolusi berdasarkan keperluanmanusia sehinggalah teknologi yang lebih baik dan hampir sempurnadiperoleh. Walau bagaimanapun, apabila keperluan manusia turutberubah seiring dengan masa, teknologi yang pernah mencapai tahaphampir sempurna ini menjadi tidak relevan dan perlu berevolusi sekalilagi.
Ketika membaca, asas yang paling penting ialah alatnya, iaitumata. Dengan alat ini pula, tujuan pembacaan, sama ada untukmengetahui, memahami, menganalisis dan menghafal maklumat,perlu dicapai. Asas bagi penciptaan teknologi pembacaan yangbaik ialah sesuatu yang memudahkan alat (mata) untuk mencapaitujuan pembacaan. Jika satu dari aspek ini gagal dipenuhi, gagallahteknologi itu.
Dalam hal ini, banyak penyelidik daripada pelbagai bidang, sepertipsikologi, sains optikal, pendidikan, pengajian media dan kejuruteraankomputer mengkaji aktiviti pembacaan yang menggunakan paparandigital dan kertas bercetak. Antara aspek yang dikaji termasuklahkeselesaan optikal, keperluan kognitif dan tabiat metakognitif.
Berdasarkan kajian ini, didapati bahawa kadar ketahananpembacaan sangat menurun bagi bahan bacaan digital berbandingdengan bahan bacaan bercetak. Malah, tiada jaminan yang benarbenarpasti tentang perkara ini walaupun medium pembacaan digitalditambah baik. Hal ini dikaitkan dengan fenomena kekeringan matayang berlaku disebabkan oleh pembacaan secara digital denganmenggunakan komputer.
Menerusi kajian ini lagi, didapati bahawa pembacaan digitallebih memfokuskan proses mengingati tanpa memahami, iaitu untuksimpanan memori jangka pendek. Pembacaan digital juga kurangmembantu penyimpanan maklumat untuk jangka panjang. Hal inimenyebabkan proses untuk memahami sesuatu perkara denganmenggunakan maklumat yang dibaca pada masa ini menjadi sukarpada masa hadapan. Oleh sebab itu, jelaslah bahawa penerbitanbercetak masih diperlukan walaupun penerbitan digital mencapai suatu tahap yang tinggi dari segi teknologi.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Daripada Editor

Semarak Matahari

Semarak besar dan aktif kelihatan seperti menari-nari di pinggircakera Matahari. Semarak Matahari dipenuhi oleh pergolakanplasma panas. Semarak seumpama ini dapat menyebar naikhingga melebihi 40 ribu kilometer di atas permukaan Matahari.

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik Ogos 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Lain-lain

FRIM PCS Kunci Ergonomik

Berdasarkan definisi ErgonomicsSociety UK (1984), makna dan tujuanergonomik adalah untuk memastikanperalatan, kemudahan, proses dan sistem yang digunakan oleh manusia
dalam pelaksanaan aktiviti atau ketika berinteraksi, dapat digunakan secara serasi dan selesa.
Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap perlakuan dalam tempoh yang lama, seperti duduk di dalam bilik darjah bagi seorang murid, dapat dilakukan secara selesa, selamat dan berkesan. Oleh hal yang demikian, ergonomik penting dalam jaminan keselamatan, kesihatan, keselesaan, keberkesanan dan kualiti pengguna.
Yang sebenarnya, sistem ergonomik diadaptasikan kepada perabot sekolah yang berasaskan kayu, seperti kerusi dan meja murid. Kedua-dua peralatan ini perlu disediakan kepada murid untuk mengelakkan kecederaan dalam tempoh yang panjang, selain menjamin keselamatan murid. Hal ini dikatakan demikian kerana murid belajar dan menulis dengan cara duduk bersila di atas lantai pada setiap hari dalam tempoh enam jam. Rutin ini diteruskan dalam tempoh 180 hari waktu persekolahan setahun, bermula dari prasekolah sehingga tamat sekolah menengah. Situasi ini memberikan kesan yang negatif terhadap murid. Dalam konteks ini, murid tidak dapat menumpukan perhatian terhadap pembelajaran, mengalami rasa sakit
pada bahagian tertentu, terutamanya tulang belakang, dan tertekan yang menjurus kepada tidak minat untuk pergi ke sekolah.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik Ogos 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: DARIPADA FRIM

MyTOKOH Perjuangan Tokoh Melayu

Sumbangan tokoh Melayu dalam konteks memperjuangkan bangsa dan negara perlu diambil berat oleh segenap masyarakat, lebih-lebih lagi golongan muda. Usaha murni Kerajaan Malaysia untuk memperkenalkan mata pelajaran Sejarah sebagai subjek teras wajib bagi semua murid dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) seawal tahun 4 perlu dipuji. Langkah ini secara tidak langsung dapat meningkatkan tahap kefahaman terhadap mata pelajaran Sejarah sejak sekolah rendah agar negara mampu melahirkan murid yang berjiwa patriotik dan menghargai sumbangan pejuang bangsa.
Melihat senario ini, inisiatif yang bertepatan dengan perkembangan teknologi terkini, diambil. Aplikasi mudah alih yang dikenali sebagai My-TOKOH, dibangunkan untuk memberikan pengetahuan terhadap sumbangan dan perjuangan tokoh Melayu negara dalam bentuk yang lebih terkini dalam kalangan murid sekolah. Aplikasi ini hasil cetusan idea Pensyarah Kanan Fakulti Sains Komputer dan Matematik, Universiti Teknologi MARA (UiTM), Puan Mudiana Mokhsin@Misron, selaku Felo Inovasi dan Pengantarabangsaan Institut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu (IMPAK). Pensyarah ini bersama-sama dengan pelajar seliaannya dibantu oleh beberapa staf IMPAK berusaha ke arah memberikan kesedaran tentang pejuang bangsa menerusi pembangunan aplikasi ini. Sekitaran pembelajaran mudah alih seperti ini membuka pelbagai peluang pembelajaran yang menarik, selain menyasarkan golongan murid sekolah secara khusus. Menerusi aplikasi ini, 30 orang tokoh Melayu yang memberikan sumbangan besar terhadap pembangunan bangsa dan negara, disenaraikan.
Kaedah yang digunakan dalam pembangunan aplikasi ini ialah Kitaran Hayat Pembangunan Aplikasi Mudah Alih (MADLC) kerana pendekatannya paling sistematik dan sesuai dalam pembangunan aplikasi
mudah alih. Aplikasi ini menyediakan suasana pembelajaran yang interaktif. Fiturnya membolehkan murid mengetahui sumbangan pejuang bangsa menerusi animasi dan narasi suara, serta menguji tahap pemahaman melalui permainan susun-suai gambar yang disediakan.
Projek ini dipertandingkan di program “K-Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran” yang diadakan di Dewan Gemilang, Universiti Kebangsaan Malaysia pada 15 Februari 2017 dan berjaya memenangi pingat gangsa. Pada masa ini, aplikasi ini hanya dibangunkan bagi peranti mudah alih yang menggunakan sistem pengoperasian Android. Projek ini dicadangkan untuk dimuat naik ke dalam aplikasi prapasang Google Play Store bagi kemudahan murid sekolah.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik Ogos 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Lain-lain