PENERBITAN BERCETAK KEKAL RELEVAN

Teknologi ialah kaedah yang dapat membantu atau memudahkansesuatu perkara. Dalam dunia pembacaan, teknologi diperlukanuntuk membantu memudahkan pembacaan, bukan sebaliknya. Jikateknologi yang ada menyebabkan ketidakselesaan dan kemudaratan,apatah lagi kerosakan organ tertentu, seperti mata, teknologi inibukanlah suatu yang baik.
Secara hakikatnya, tiada teknologi yang benar-benar sempurna.Semua teknologi perlu terus berevolusi berdasarkan keperluanmanusia sehinggalah teknologi yang lebih baik dan hampir sempurnadiperoleh. Walau bagaimanapun, apabila keperluan manusia turutberubah seiring dengan masa, teknologi yang pernah mencapai tahaphampir sempurna ini menjadi tidak relevan dan perlu berevolusi sekalilagi.
Ketika membaca, asas yang paling penting ialah alatnya, iaitumata. Dengan alat ini pula, tujuan pembacaan, sama ada untukmengetahui, memahami, menganalisis dan menghafal maklumat,perlu dicapai. Asas bagi penciptaan teknologi pembacaan yangbaik ialah sesuatu yang memudahkan alat (mata) untuk mencapaitujuan pembacaan. Jika satu dari aspek ini gagal dipenuhi, gagallahteknologi itu.
Dalam hal ini, banyak penyelidik daripada pelbagai bidang, sepertipsikologi, sains optikal, pendidikan, pengajian media dan kejuruteraankomputer mengkaji aktiviti pembacaan yang menggunakan paparandigital dan kertas bercetak. Antara aspek yang dikaji termasuklahkeselesaan optikal, keperluan kognitif dan tabiat metakognitif.
Berdasarkan kajian ini, didapati bahawa kadar ketahananpembacaan sangat menurun bagi bahan bacaan digital berbandingdengan bahan bacaan bercetak. Malah, tiada jaminan yang benarbenarpasti tentang perkara ini walaupun medium pembacaan digitalditambah baik. Hal ini dikaitkan dengan fenomena kekeringan matayang berlaku disebabkan oleh pembacaan secara digital denganmenggunakan komputer.
Menerusi kajian ini lagi, didapati bahawa pembacaan digitallebih memfokuskan proses mengingati tanpa memahami, iaitu untuksimpanan memori jangka pendek. Pembacaan digital juga kurangmembantu penyimpanan maklumat untuk jangka panjang. Hal inimenyebabkan proses untuk memahami sesuatu perkara denganmenggunakan maklumat yang dibaca pada masa ini menjadi sukarpada masa hadapan. Oleh sebab itu, jelaslah bahawa penerbitanbercetak masih diperlukan walaupun penerbitan digital mencapai suatu tahap yang tinggi dari segi teknologi.
___

Rencara ini dipetik daripada Dewan Kosmik September 2017.

Sila dapatkan borang langganan untuk urusan langganan.

Posted in: Daripada Editor

Hantar Maklum Balas Anda